Uvjeti korištenja internetskim stranicama u vlasništvu Opušteno hranjenje, obrt za savjetovanje i edukaciju

 

Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja internetskim stranicama Opušteno hranjenje, obrt za savjetovanje i edukaciju (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Obrt se odnosi na: Opušteno hranjenje, obrt za savjetovanje i edukaciju; vl. Vedrana Fontana Mikulić; Mletačka ulica 12/IV u Puli; zastupan po vlasnici Vedrana Fontana Mikulić

Internetska stranica označavaju internetsku stranicu www.opusteno.hr

Sadržaj internetske stranice označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama ili je dostupan putem internetskih stranica.

Korisnik označava svaku osobu koja pristupa internetskoj stranici i/ili se koristi bilo kojim sadržajem internetske stranice.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju uvjete korištenja internetskim stranicama te odnos između Obrta i korisnika u pogledu korištenja internetskih stranica.

Pristupom internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojim sadržajem internetske stranice korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim sadržajima internetske stranice može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Sadržaj internetske stranice i korištenje internetske stranice

Pristup internetskoj stranici i korištenje pojedinih sadržaja internetske stranice može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Obrt. Obrt je ovlaštena u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup internetskim stranicama i/ili korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica.

Obrt je ovlaštena u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj internetske stranice ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup internetskoj stranici i korištenje bilo kojim sadržajem internetske stranice.

Podaci na internetskim stranicama Obrt objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala njihovu točnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Obrt i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge Obrt jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni. Obrt ne jamči da su objavljeni podaci i stavovi prikladni u određenu svrhu. Objavljeni podaci ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da Obrt nije odgovorna ako njegova s time povezana očekivanja ne budu ostvarena. Prije donošenja odluke o ugovaranju određene usluge i korištenju njome korisnik se mora savjetovati sa zaposlenikom Obrt ili drugim stručnjakom koji će mu dati savjete prilagođene njegovoj konkretnoj situaciji i potrebama.

Podaci objavljeni na internetskoj stranici ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savjetom ili preporukom Obrta, osim kada je to posebno naznačeno za određeni podatak.

Korisniku putem internetske stranice mogu biti dostupne pojedine usluge i/ili informacije o pojedinim uslugama koje pružaju druge osobe i/ili tvrtke. Obrt ne odgovara za korištenje i uvjete korištenja uslugama koje pružaju druge osobe.

Uslugama koje su navedene putem internetske stranice moguće je koristiti samo na temelju ugovora i u skladu s ugovorom o pružanju određene usluge koji je korisnik prethodno sklopio s Obrtom odnosno, u slučaju kada je riječ o uslugama koje pružaju druge osobe, na temelju ugovora i u skladu s ugovorom koji je korisnik sklopio s osobom koja pruža predmetnu uslugu.

Poveznice

Internetska stranica može sadržavati poveznice na internetske stranice kojima upravljaju druge osobe (u daljnjem tekstu: internetske stranice trećih osoba). Internetske stranice trećih osoba nisu pod nadzorom Obrt te Obrt ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za dostupnost internetskih stranica i uvjete korištenja internetskim stranicama trećih osoba
  • za sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama trećih osoba i usluge kojima se moguće koristiti putem internetskih stranica trećih osoba
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem internetskih stranica trećih osoba
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem internetskih stranica trećih osoba
  • za to da korištenjem internetskim stranicama trećih osoba korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, video materijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja), dizajn i ostali elementi internetskih stranica vlasništvo su Obrt, zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji internetskih stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba.

Osim u slučaju kada je Obrt izričito naznačen kao njihov vlasnik, aplikacije i drugi računalni programi koji se mogu preuzeti s internetskih stranica ili putem poveznica na internetske stranice trećih osoba vlasništvo su trećih osoba te je njihovo preuzimanje i upotreba predmet posebnog ugovora koji korisnik sklapa s njihovim vlasnikom. Obrt ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva niti preuzima ikakvu odgovornost u pogledu aplikacija i drugih računalnih programa koji su u vlasništvu trećih osoba te ne odgovara za uvjete preuzimanja i upotrebe aplikacija i drugih računalnih programa koji su dostupni s internetskih stranica trećih osoba.

Podaci objavljeni na internetskoj stranici mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj. Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Obrta.

Telekomunikacija

Obrt može omogućiti korisniku komunikaciju s Obrtom putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi Obrt, kao što su primjerice za postavljanje upita o pojedinim uslugama koje pruža Obrt, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama Obrta te, kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Obrt neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju Banci da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju bankovnu i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se obavlja putem javnih telekomunikacijskih mreža koje ne jamče povjerljivost u prijenosu podataka pa stoga korisnik ne smije tim načinima komunikacije priopćavati svoje povjerljive podatke.

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te video materijala ili audio materijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave Obrta ili drugih osoba.

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, Obrt je ovlaštena trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s njime.

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da Obrt razmijenjene poruke, video materijale, audio materijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja sporova između Obrta i korisnika.

Poruke koje Obrt razmjeni s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Obrt.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Uvjeti pod kojima Obrt prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa internetskim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajima internetskih stranica određeni su u Izjavi o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama Obrta

Isključenje odgovornosti

Obrt ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa internetskim stranicama ili korištenja bilo kojim sadržajem internetskih stranica koja je posljedica više sile, pod kojom se smatraju rat, nemiri, terorističko djelo, prirodna katastrofa, epidemija, štrajk, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greške nastale u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odluke i djelovanja organa vlasti, kao i sve druge slične okolnosti čiji se nastanak ne može pripisati Banci odnosno koje su izvan kontrole Obrta.

Obrt ne jamči da je sadržaj internetskih stranica primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa internetskim stranicama, kao ni za nemogućnost korištenja pojedinim sadržajima internetskih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi svu odgovornost ako pristupa internetskim stranicama i/ili se koristi pojedinim sadržajem internetskih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno.

Obrt ne jamči da internetske stranice ili internetske stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

Isključena je odgovornost Obrt za štetu koja je posljedica obične nepažnje Obrta, njezinih zaposlenika ili trećih osoba koje je Obrta angažirao u obavljanju svojih poslova.

U slučaju kada je odgovorna za nastalu štetu, Obrt odgovara samo za običnu štetu. Odgovornost Obrt za izmaklu korist, neimovinsku štetu, gubitak, uništenje ili promjenu podataka korisnika, kao i za štetu koja je nastala na računalnoj ili mobilnoj opremi s koje korisnik pristupa internetskim-stranicama ili se koristi određenim sadržajem internetskih stranica isključena je do zakonom dozvoljenih granica ograničenja od odgovornosti za štetu.

Pitanja i prigovori

Pitanja povezana s ovim Uvjetima, kao i prigovori povezani s internetskim stranicama Obrt i njihovim sadržajem mogu se podnijeti na način i pod uvjetima koji su određeni važećom Politikom upravljanja prigovorima Obrta, koja je dostupna na internetskim stranicama i u uredu Obrta.

Završne odredbe

Obrt je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na internetskim stranicama tvrtke Obrt te ih korisnik prihvaća samim pristupom internetskim stranicama ili korištenjem sadržajem internetskih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa internetskim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem internetskih stranica dužan provjeriti u tom trenutku važeće uvjete korištenja internetskim stranicama.

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskim stranicama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja internetskim stranicama ili bilo kojim sadržajem internetskih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.